09:00 – 20:00

Maandag tot Vrijdag

Willemstraat 24

NL 4811 AL, Breda

+31(0)76 -5623788 NL

Welkom bij EVS (Europese Vastgoed Service B.V.) Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in Europees Vastgoed!
22 August 2019

09:00 – 20:00

Maandag tot Vrijdag

Willemstraat 24

NL 4811 AL, Breda

+31(0)76 -5623788 NL

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over vastgoedinvestering. Wilt u meer weten? Of staat uw vraag er niet bij? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Veel gestelde vragen over landbouwgrond in Nederland

Ben ik na de aankoop van landbouwgrond nog afhankelijk van EVS of een andere partij?

Nee, als belegger in landbouwgrond bent u volledig eigenaar. Dit wordt ook geregistreerd bij het kadaster. U bent onafhankelijk van iedereen. U heeft het volledige beheer in eigen handen.

Kan ik landbouwgrond altijd weer verkopen?

Ja, uw grondbelegging kunt u ten alle tijden weer verkopen.

Voor wie is investeren in landbouwgrond geschikt?

In elke beleggingsportefeuille hoort vastgoed thuis. Aan elke investering zijn risico’s verbonden. Dit geldt dus ook voor het investeren in strategisch gelegen landbouwgrond. Investeren in landbouwgrond is over het algemeen een investering voor de midden- langetermijnvisie.

Dit betekent dat investeren in landbouwgrond uitsluitend geschikt is voor investeerders die voor hun levensonderhoud niet afhankelijk zijn van de gelden die zij investeren in strategisch gelegen landbouwgronden. Men dient vooraf een weloverwogen beslissing te maken of dat een belegging in landbouwgrond in uw beleggersprofiel past. EVS helpt u daar graag bij.

Eén kavel kopen of meerdere kavels met een onverdeeld aandeel?

Als een kavel dat u heeft aangekocht sterk in waarde toeneemt, is de volledige winst voor uzelf. Heeft u een kavel als deel van een collectief gekocht (bijvoorbeeld 1 kavel als onderdeel van 10 kavels) en 1 kavel stijgt sterk in waarde? Dan profiteert hiervan iedere mede-eigenaar, en wel voor het percentage van zijn of haar belang. Investeren met een onverdeeld aandeel in het collectief heeft als kenmerk risicospreiding. Dit biedt diverse financiële voordelen. Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor aankoop gedeeld. Ook de beheersbaarheid van de investering vereenvoudigt. Zie ook, investeren in een onverdeeld aandeel.

Wat is investeren in een perceel met een onverdeeld aandeel?

Een onverdeeld aandeel betekent dat u een aandeel koopt in een perceel. Dit wordt niet gesplitst in kleinere kavels. Daarmee blijft de waarde van landbouwgrond gelijk als u mede-investeerder en daarmee behaald u hetzelfde rendement binnen hetzelfde perceel.

Gemeentes hebben miljoenen verloren op grondposities in Nederland

Gemeentes en overheden kochten in het verleden landbouwgrond aan met de bedoeling er bouwkavels van te maken. Door de financiële crisis en de terugval van de huizenmarkt, bleef veel landbouwgrond onbebouwd en moeten veel gemeentes noodgedwongen verlies nemen. Ondertussen ontstaat er evenwel een enorm tekort aan woningen in heel Nederland. Geschat op 300.000 in 2020.

Wat is een kettingbeding?

Een kettingbeding is een overeenkomst waarin persoon A zich jegens de andere persoon B verplicht met een toekomstige nieuwe eigenaar C van een zaak eenzelfde plicht op te nemen als die waartoe A zich jegens B heeft verplicht. Ook C wordt weer verplicht dit beding bij een latere overdracht op te nemen. De notaris ziet erop toe dat een dergelijke afspraken ook wordt verwerkt in de leveringsakte.

Is de koopovereenkomst bindend?

Ja, u gaat een bindende en juridische overeenkomst aan met de verkoper. Deze overeenkomst kan niet eenzijdig worden ontbonden.

Grondbeleggen, beleggen of speculeren?

Als u landbouwgrond in uw beleggingsportefeuille hebt opgenomen omdat u een toekomstige bestemmingswijziging verwacht, is dat een voorbeeld van speculeren. De gemeente of overheid heeft het alleenrecht om een functie van een grondpositie te wijzigen. De eigenaar heeft daar geen enkele invloed op en is dus aan het speculeren op een kans dat dit zal gebeuren.

Heeft u landbouwgrond in uw beleggingsportefeuille opgenomen omdat u landbouwgrond beschouwt als een goede bescherming tegen inflatie? Of omdat u de vraag/aanbod-situatie van de Nederlandse grondmarkt interessant acht? Dan is er eerder sprake van beleggen omdat een aankoopbesluit wordt genomen op basis van pleitbare en zichtbare standpunten.

Hoe transparant is de prijsvorming op de grondmarkt?

Transacties in landbouwgrond zijn uiterst transparant. Reden daarvoor is dat iedere grondtransactie via de notaris loopt en geregistreerd wordt door het kadaster. Bij het kadaster is door eenieder op te vragen wat de historische verwervingsprijs is geweest. Een koper die dat graag wil weten, kan die vraag overigens ook gewoon rechtstreeks aan EVS stellen. Voor de totstandkoming van de verkoopprijs klikt u op ’Hoe de verkoopprijs wordt bepaald’.

De gemeente verteld dat er geen bestemmingswijziging wordt verwacht.

Een gemeente heeft geen enkel belang om derden (u) te informeren over voorgenomen bestemmingswijzigingen, zolang de gemeente niet zelf de rechten op die grond veilig en zeker heeft gesteld.

Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen van mijn grondpositie?

De grond vastgoedmarkt is een zeer transparante markt. Zo is er bijvoorbeeld online veel (actuele) informatie te vinden. Als  locaties mogelijk in aanmerking komen voor een andere bestemming, worden grondeigenaren daarvoor door projectontwikkelaars of gemeente benaderd. Om deze ontwikkelingen te kunnen volgen, raden wij u aan zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. 

Hoe groot is de kans dat er een andere bestemming plaats zal vinden?

Niemand kan in de toekomst kijken. Dat geldt voor alle investeringsmogelijkheden. Doordat onder meer de gemeenten doorgaans niet transparant zijn, is een kansberekening zinloos.

Wat als mijn grond niet van bestemming wijzigt?

De ontwikkeling van de waarde van de door u gekochte grondpositie is afhankelijk van diverse factoren. Een scherpe inkoopprijs is daarbij van belang omdat daardoor eerder geprofiteerd kan worden van een autonome waardestijging, los van een eventuele bestemmingswijziging. Door schaarste en de strategische ligging kan de prijs van grond zich zeer interessant ontwikkelen.

Kan ik mijn kavel(s) eerder verkopen?

Ja, u bent volledig vrij om uw kavel(s) te verkopen aan wie en wanneer u maar wilt. Het (eventuele) kettingbeding m.b.t. de winstdeling gaat over op de nieuwe koper.

Hoe wordt de verkoopprijs bepaald?

De prijs in Nederland voor agrarische landbouwgrond ligt gemiddeld rond de € 7,50 per m². Deze prijs wijkt af per provincie en locatie. Voor agrarische landbouwgronden die worden aangeboden, betaalt u doorgaans een zogenaamde plusprijs vanwege de strategische ligging en de omgevingsfactoren.

Ik ben agrarische grond tegen gekomen voor een lagere prijs.

De prijs van agrarische landbouwgrond verschilt sterk per regio en locatie. De landbouwgronden die worden aangeboden zijn niet gekozen vanwege hun agrarische grondwaarde maar vanwege hun strategische ligging en de verwachtingswaarde.

Heb ik nog kosten na mijn grondinvestering?

Iedere eigenaar van landbouwgrond oftewel onroerend goed in Nederland wordt aangeslagen voor waterschaplasten. In de praktijk blijkt dat kopers van landbouwgrond na hun aankoop vaak door een pachtbemiddelaar worden benaderd met een pachtvoorstel.

Als u besluit als grondeigenaar om uw grond te verpachten, dan ontvangt u van de pachtbemiddelaar of pachter een pachtvergoeding. Waterschaplasten zijn hiertegen weg te strepen. De verkoper speelt geen rol in het tot stand brengen van een verpachting.

Is er sprake van winstdeling?

Nee. Bij een wijziging van de bestemming van agrarische in een hoogwaardige bestemming is er GEEN sprake van een winstdeling van de meerwaarde die ontstaat. .

Is de aankoop van landbouwgrond wel veilig?

Ja, beleggen in onroerend goed, vastgoed oftewel registergoed gaat altijd via een notaris.

Waarom bemiddelt EVS niet direct aan een projectontwikkelaar?

Projectontwikkelaars zijn vaak slechts geïnteresseerd in landbouwgrond waarop zij vrijwel direct kunnen bouwen. EVS richt zich op particulieren en ondernemers die wensen te investeren in landbouwgrond en daarbij een langere investeringshorizon hebben.

Waarom landbouwgrond boven N.A.P?

Wetenschappers discussiëren al lang niet meer over de vraag óf we in Nederland (vanwege de lage ligging) problemen zullen krijgen met waterbeheersing. Het gaat meer over de vraag ‘wanneer’ en ‘in welke mate’. Het grootste deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Een stijging van de zeespiegel en een verder veranderd klimaat, zou Nederland in de problemen kunnen brengen. Veel laaggelegen gronden zijn inmiddels aangewezen als ‘waterbergingsgebied’. Dit heeft weer zijn weerslag op de beschikbare gronden. Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Waarom regelt u als bemiddelaar niet het verpachten van de grond?

Recentelijk heeft de rechtbank bevestigd dat de aanbieder of bemiddelaar van landbouwgronden, geen bemiddelende rol mag spelen bij het verpachten van de verkochte grond. Iedere grondbelegger is daarmee zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn of haar gronden. Wel staat het iedere boer en pachtbemiddelaar vrij om eigenaren van grond(en) te benaderen met een voorstel om de pacht voor u te verzorgen als u daarvoor kiest. Pachtregels en prijzen kunt u hier downloaden.

Ik wil grond kopen als investering voor mijn kind. Kan dat?

Ja, dat kan. In de koopovereenkomst komt dan de naam van uw kind te staan, maar u moet als zijn/haar vertegenwoordiger tekenen. Totdat uw kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, blijft u verantwoordelijk.

Wat is herinrichtingsrente?

Op sommige percelen wordt een herinrichtingsrente, voorheen ruilverkavelingrente genoemd, geheven. Dit gebeurt voor een bepaalde periode. Herinrichting is een instrument voor het anders inrichten van een agrarisch gebied met als doel om verbetering te creëren op het gebied van ruimtelijke ordening.

Krijg ik garantie?

Grondprijzen kunnen fluctueren. Er kunnen geen garanties worden gegeven over eventuele wijzigingen van landbouwgrond en het rendement.

Waarom moet ik nu in landbouwgrond investeren?

Er dreigt een woningtekort dat oploopt tot ruim 300.000 woningen in 2020. Landbouwgrond is in deze tijd nog betaalbaar en als er straks een inhaalslag wordt gemaakt op de woningbouwmarkt, hoeft u niet achter de feiten aan te lopen als u dan nog grond wilt aankopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat de Nederlandse bevolking tot 2040 zal groeien. De inhaalslag die hiervoor nodig is, biedt investeerders in landbouwgronden volop kansen. 

Wat zijn de risico’s van het investeren in landbouwgrond?

Het belangrijkste risico dat grondinvesteerders lopen, is dat er geen bestemmingswijziging plaatsvindt of dat een bestemmingswijziging niet het voorziene waarde verhogend effect blijkt te hebben. Hierdoor bestaat de kans dat de investering in waarde vermindert of dat er geen waardevermeerdering plaatsvindt. Het risico als grondinvesteerder is in beginsel niet groter dan het geïnvesteerde bedrag. Daarnaast bestaat er het risico dat de waarde van de grondpositie, als landbouwgrond of als bouwgrond, daalt of onvoldoende stijgt als gevolg van: 

  • tegenvallende economische groei,
  • afname van de vraag naar woonruimte en bedrijfsruimte,
  • toename van het aanbod van woonruimte en bedrijfsruimte,
  • stijgende hypotheekrente,
  • financierbaarheid van woningen en bedrijfsruimte, 
  • veranderingen in fiscale regelgeving.

Kan ik grond schenken?

Ja, grond is uw bezit. U mag daarmee doen wat u wilt. Noodzakelijk is wel dat u de overdracht notarieel en met medewerking van de begunstigde vastlegt.

Begrippenlijst vastgoed beleggen

Begrippenlijst vastgoed beleggen A

Aandelen
(Bewijs van) deelname in het eigen vermogen van een beleggingsfonds (besloten of naamloze vennootschap). Aandeelhouders hebben in beginsel recht op winstdeling, uitgekeerd als dividend. Aan aandelen is gewoonlijk stemrecht verbonden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 

Aankoopkosten
De kosten die gemoeid zijn bij de verwerving van het onroerend goed zoals makelaarskosten, overdrachtsbelasting en notariskosten.

 

 

Aanmerkelijk belang
Aandelenbezit dat een bepaald percentage (meestal 5%) van het totale aandelenkapitaal in een onderneming vertegenwoordigt.

 

 

Agioreserve
Fiscale reserve die ontstaat door het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de uitgegeven aandelen.

 

 

Amortisatie
Afschrijving

 

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gedragstoezichthouder op de Nederlandse financiële markten. Dat houdt in dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector: sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Besloten vastgoedbeleggingsfondsen moeten voldoen aan de prospectusrichtlijnen van de AFM, tenzij deze onder de vrijstelling vallen. De vrijstelling wordt verkregen als een fonds een minimale deelname kent van € 50.000 of meer, een eigen vermogen heeft van minder dan € 2.500.000 of het aantal beleggers waaraan de propositie is aangeboden kleiner is dan 100. Beheerders van besloten vastgoedbeleggingsfondsen kunnen een aanvraag indienen voor een doorlopende vergunning van de AFM, waardoor deze onder doorlopend toezicht staan. De AFM controleert in beginsel echter nooit de onderliggende waarde (het vastgoed) van de beleggingen. Zie www.afm.nl.

Begrippenlijst vastgoed beleggen B

Belegging
Bij een belegging gaat het hoofdzakelijk om de exploitatie van bestaand onroerend goed. Het rendement voor de belegger vloeit voort uit de huuropbrengst en de uiteindelijke verkoopwinst van de panden aan het einde van de looptijd. Het geprognosticeerde rendement van een belegging is veelal lager dan van een investering. De risico’s van een belegging in bestaand onroerend goed zijn in beginsel dan ook kleiner.

 

 

Besloten Vennootschap (BV)
Een rechtspersoon waarbij het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.

 

 

Blind pool
Een belegging of investering waarbij de vastgoedportefeuille nog onbekend is. Door middel van een blind pool is de initiatiefnemer in staat om snel aankopen te doen als kansen zich voordoen.

 

 

Bruto-aanvangsrendement (BAR)
De huur van een object bij aankoop als percentage van de koopsom vastgoed inclusief aankoopkosten (vrij op naam).

 

 

Bruto-vloeroppervlakte (BVO)
De oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

 

Buffer bij verkoop
Geprognosticeerde winst bovenop de terugbetaling van de inleg aan het einde van de looptijd op basis van de prognose van de aanbieder. De buffer bij verkoop wordt uitgedrukt als percentage van het eigen vermogen.

 

Buffer bij verkoop uit aflossing
Gedeelte van de winst die voortkomt uit tussentijdse aflossingen op de hypothecaire lening.

 

Buffer bij verkoop uit waardestijging volgens prognose aanbieder
Gedeelte van de winst die voortkomt uit de geprognosticeerde waardestijging van het vastgoed.

Begrippenlijst vastgoed beleggen C

Certificaten van aandelen
Waardepapieren uitgegeven door een administratiekantoor (veelal een stichting) tegenover de originele aandelen die eigendom zijn van het administratiekantoor. Certificaten van aandelen zijn in beginsel makkelijker verhandelbaar dan aandelen. Aan certificaten van aandelen is geen stemrecht verbonden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 

 

Closed-end beleggingsfonds
Bij een closed-end beleggingsinstelling blijft het aantal aandelen / participaties gelijk. De prijs van de aandelen wordt vooral bepaald door vraag en aanbod.

 

 

Commanditaire Vennootschap (CV)
Samenwerkingsverband tussen de commanditaire vennoten (beleggers) en de beherend vennoot (meestal de aanbieder). Er wordt voor gezamenlijke rekening en risico belegd in onroerend goed met als doel het behalen van exploitatie- en/of verkoopwinst. De commanditiaire vennoten in een commanditaire vennootschap zijn alleen draagplichtig tot het bedrag van hun inbreng. Dit houdt in dat, mocht er in CV-verband iets misgaan en er ontstaan vorderingen, deze uitsluitend te verhalen zijn op het CV-vermogen en/of op de beherend vennoot (doorgaans de initiatiefnemer).

 

 

Commercieel onroerend goed
Winkels, kantoren en bedrijfsruimten.

 

 

Coupon
De rente op een obligatielening. Dit is in beginsel een vaste vergoeding in percentage van de hoofdsom van de lening.

Begrippenlijst vastgoed beleggen D

Deelnemingsvrijstelling
Deelnemingsvrijstelling voorkomt dubbele belastingheffing voor vennootschappen met een aanmerkelijk belang in een dochteronderneming. Niet alleen dividend maar ook koers- en liquidatiewinsten vallen onder de deelnemingsvrijstelling en worden niet dubbel belast. Sommige vastgoedbeleggingsvehikels kunnen in een stapelstructuur geschikt zijn voor deelnemingsvrijstelling voor vennootschappen.

 

 

Direct rendement (contant rendement)
Contante uitkering (vaak per kwartaal) uit exploitatie van het vastgoed (huuropbrengsten minus kosten) ná aflossing op eventuele leningen waarbij géén rekening is gehouden met de tijdswaarde van geld. Dit rendement is doorgaans uitgedrukt als een percentage van de inleg.

 

 

Dividend
Winstuitkering aan aandeelhouders. Dividend kan een vaste of een variabele uitkering bedragen, meestal per voorafbepaalde periode (bijvoorbeeld per kwartaal). Een vaste uitkering bij een vastgoedbeleggingsfonds is in beginsel een gemiddelde van het exploitatierendement, welke in de beginperiode wordt aangevuld uit de liquiditeitsreserve of rekening-courant. Een variabele uitkering is direct afhankelijk van het exploitatieresultaat en wordt in de beginfase meestal niet aangevuld.

Begrippenlijst vastgoed beleggen E

Eigen vermogen
Aandelenkapitaal plus reserves van een onderneming. Tenzij er sprake is van een belegging door middel van obligaties, is dit meestal het door de beleggers ingebrachte vermogen plus reserves.

 

 

Emissie
De uitgifte van effecten.

 

 

Enkelvoudig rendement
Het rekenkundig gemiddelde van de jaarlijkse uitkeringen en de slotuitkering. Hierbij wordt géén rekening gehouden met de tijdswaarde van geld.

 

 

Euribortarief
Het rentetarief dat banken onderling berekenen voor kortlopende leningen en deposito’s. Veelal wordt bij hypotheken van besloten vastgoedfondsen een deel van de rente gebaseerd op het Euribortarief voor één maand plus een bepaalde opslag in de rente.

 

 

Exploitatierendement
Het exploitatierendement bestaat uit de huuropbrengst minus de kosten voor beheer en te betalen rente. Het exploitatierendement is exclusief eventuele verkoopwinst van de kantoorpanden.

Begrippenlijst vastgoed beleggen F

Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)

Juridisch begrip dat aangeeft dat een beleggingsfonds is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Een FBI moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een maximale financiering van het vastgoed van 60% en uitkering van dividenden na zes maanden na het einde van het betreffende boekjaar en maximaal 25% van de uitgifte van de (certificaten van) aandelen aan vennootschappen.

 

 

Fondsinvestering

Koopsom van het vastgoed plus alle gemaakte kosten in het fonds.

 

 

Fondsvermogen

Het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen) in een beleggingsfonds.

Begrippenlijst vastgoed beleggen G

Gewogen gemiddelde

Naar rato van grootte of prijs berekend gemiddelde.

 

 

Groeiportefeuille

Een vastgoedportefeuille van een beleggingsfonds, welke door nog aan te trekken vermogen zal worden uitgebreid.

Begrippenlijst vastgoed beleggen H

Hefboom / Leverage

Het vreemd vermogen in verhouding tot de totale fondsinvestering, uitgedrukt in een percentage. Als de rentelasten van het vreemd vermogen lager zijn dan het rendement op de belegging in een vastgoedbeleggingsfonds, werkt deze als hefboom voor het rendement van de belegger.

 

 

Herinvesteringsreserve (HIR)

Boekwinsten die zijn behaald bij vervreemding van onder meer onroerendgoedbeleggingen en onder voorwaarden kunnen worden gereserveerd op de fiscale balans om daarmee belastingheffing uit te stellen. Een commanditaire vennootschap in vastgoedbeleggingen kan een mogelijkheid bieden een herinvesteringsreserve aan te wenden.

 

 

Huurindexatie

De jaarlijkse aanpassing van de huur aan het prijsindexcijfer. Hiervoor worden ook de termen index of indexering gebruikt.

Begrippenlijst vastgoed beleggen I

Indirect rendement

Beschikbare winst (incl. aflossing) bij de verkoop van het vastgoed waarbij géén rekening is gehouden met de tijdswaarde van geld, uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen. Dit rendement is doorgaans uitgedrukt als een percentage van de inleg.

 

 

Institutionele belegger

Instellingen zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen die (een gedeelte van) het onder hun beheer vallende kapitaal beleggen.

 

 

Interest rate swap

Een derivatencontract om het risico van rentestijgingen van een variabele hypothecaire lening af te dekken. Door het afsluiten van een interest rate swap-contract worden de variabele rentelasten ‘geruild’ tegen vaste rentelasten.

 

 

Interimdividend

Een vooruitbetaald deel van het dividend.

 

 

Internal Rate of Return (IRR)

Een calculatiemethode waarbij het gemiddelde rendement wordt berekend, rekening houdend met de hoogte en het tijdstip van alle uitgaven voor en opbrengsten van de belegging (tijdswaarde van geld) uitgaande van de veronderstelling dat op de uitgekeerde som een vergelijkbaar rendement kan worden behaald gedurende de looptijd van de belegging. Bij een vergelijking tussen verschillende projecten op basis van het te behalen rendement is het derhalve beter dat te doen op basis van het IRR-rendement. Bij vastgoedbeleggingen is het IRR-rendement meestal lager dan het enkelvoudig rendement.

 

 

Intrinsieke waarde

Het eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

 

 

Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden

Het eigen vermogen, gecorrigeerd voor afboeking ineens van de aankoopkosten, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Bij de intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden worden de aankoopkosten in meerdere jaren geamortiseerd, om zo een realistische waardestijging van de aandelen te realiseren.

 

 

Investering

Bij een investering wordt het ingebrachte vermogen aangewend voor bijvoorbeeld projectontwikkeling of landbanking. Het te geprognosticeerde rendement van een investering is veelal hoger dan een belegging. De risico’s van een investering zijn in beginsel dan ook groter.

Begrippenlijst vastgoed beleggen J

Begrippenlijst vastgoed beleggen K

Kapitalisatiefactor

De koopsom gedeeld door de huur. Indien de kapitalisatiefactor op basis van de koopsom v.o.n. (dus inclusief kosten koper) wordt berekend, resulteert het omgekeerde van de BAR. Het is ook van belang de kapitalisatiefactor exclusief kosten koper te berekenen. De kosten koper maken immers bij verkoop geen onderdeel uit van de opbrengst. Berekening van de kapitalisatiefactor exclusief kosten koper maakt daarom de aankoopprijs en verkoop-opbrengst vergelijkbaar.

 

 

Koopsom kosten koper (k.k.)

De koopprijs van het onroerend goed, exclusief de door de koper verschuldigde aankoopkosten.

Begrippenlijst vastgoed beleggen L

Landbanking

Het verwerven en vasthouden van grondposities met als doel deze in de toekomst te verkopen of te ontwikkelen.

 

 

Liquiditeitsreserve

Een deel van het vermogen wat niet direct wordt gebruikt voor het aankopen van onroerend goed of de daarbij te maken kosten.

Begrippenlijst vastgoed beleggen M

Maatschap

Een maatschap is een samenwerkingsverband waarin de maten pro rata (ieder naar zijn/haar aandeel) participeren. Er wordt voor gezamenlijke rekening en risico belegd in (commercieel) onroerend goed met als doel het behalen van exploitatie- en/of verkoopwinst. De maten in een maatschap zijn naar evenredigheid aansprakelijk voor de verplichtingen die in maatschapsverband worden aangegaan, voorzover niet anders is overeengekomen. Indien bij een maatschap alle mogelijke risico’s zijn verzekerd en de hypotheek is ‘non recourse’, dan is daardoor feitelijk de aansprakelijkheid ook beperkt tot de inleg.

Begrippenlijst vastgoed beleggen N

Naamloze Vennootschap (NV)

Een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk aandelenkapitaal verdeeld is in aandelen die aan toonder of op naam luiden.

 

 

Netto-aanvangsrendement (NAR)

De huur van een object, na aftrek de exploitatiekosten, bij aankoop als percentage van de koopsom vastgoed inclusief aankoopkosten (vrij op naam).

 

 

Nominale waarde

Het oorspronkelijke aandeel in het eigen vermogen minus de agioreserve.

 

 

Non-recourse

Een overkomst met de hypotheekverstrekker dat de hypotheekschuld alleen maar verhaald kan worden op het vastgoed; de beleggers zijn voor deze schuld niet hoofdelijk aansprakelijk, het risico is derhalve beperkt tot de inleg.

Begrippenlijst vastgoed beleggen O

Open-end beleggingsfonds

Bij een open-end beleggingsfonds staat het aantal aandelen dat het fonds uitgeeft niet vast. Als er extra vraag is, dan geeft de beheerder van het beleggingsfonds extra aandelen uit. Als er veel aandelen aangeboden worden, dan koopt de instelling aandelen terug. Op deze manier blijft de prijs van de aandelen altijd in de buurt van de intrinsieke waarde van het beleggingsfonds.

Begrippenlijst vastgoed beleggen P

Participaties

Deelname in een vastgoedbelegging in de vorm van een Commanditaire Vennootschap (CV) of een maatschap. De deelnemers worden participanten genoemd en zijn commanditaire vennoten in de CV of maten in de maatschap.

 

 

Performance fee

Percentage van de winst voor de initiatiefnemer bij verkoop van het vastgoed als beloning voor de behaalde resultaten van de belegging.

Begrippenlijst vastgoed beleggen Q

Begrippenlijst vastgoed beleggen R

Rekenrente

De rente-aanname die wordt gehanteerd in het prospectus gedurende (een deel van) de looptijd van de belegging.

 

 

Rendementsdrijvers

Factoren die van invloed zijn op de geboden rendementen in de prospectussen.

 

 

Rente cap

Een optiecontract met de hypotheekverstrekker. Het beleggingsfonds krijgt, tegen betaling van een eenmalige premie, gedurende een vooraf overeengekomen periode, de garantie van een maximaal te betalen rentetarief.

 

 

Rente floor

Een optiecontract met de hyptheekverstrekker. De bank krijgt, tegen betaling van een eenmalige premie, gedurende een vooraf overeengekomen periode de garantie van een minimaal te ontvangen rentetarief.

 

 

Rente collar

Combinatie van een rente cap en een rente floor. De opbrengst van de floor drukt de kosten van de cap.

Begrippenlijst vastgoed beleggen S

Semi-blind pool

Een belegging of investering waarbij de vastgoedportefeuille gedeeltelijk onbekend is.

 

 

Semi-open-end beleggingsfonds

Bij een semi-open end beleggingsinstelling staat het aantal uitgegeven aandelen niet vast, maar de uitgevende instelling heeft zich niet verplicht om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod in evenwicht zijn.

 

 

Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV)

De Stichting Transparantie Vastgoedfondsen (STV) beoogt een bijdrage leveren aan de zelfregulering van beleggingproposities aan particuliere beleggers, door niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen in onroerend goed.

Begrippenlijst vastgoed beleggen T

Totaalrendement

Het directe en indirecte rendement tezamen.

Begrippenlijst vastgoed beleggen U

Uitgifteoptie / Greenshoe

De bevoegdheid van de uitgevende instelling tijdens de inschrijvingsperiode te besluiten het aantal uit te geven aandelen van de emissie te verhogen.

 

 

Uitgifteprijs

De prijs waartegen aandelen of obligaties worden uitgegeven bij een emissie.

Begrippenlijst vastgoed beleggen V

Vastgoed Belang

Vastgoed Belang behartigt de belangen van en fungeert als een netwerkorganisatie voor particuliere beleggers in vastgoed.

 

 

Vastgoedobligaties

Een schuldbewijs. De uitgevende instelling trekt door uitgifte van obligaties vreemd vermogen aan (een lening) voor beleggingen in bestaand onroerend goed of investeringen in bijvoorbeeld projectontwikkeling. Een obligatie geeft in beginsel recht op een vaste rente (de ‘coupon’) en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. De zogenoemde winstdelende obligaties kennen daarnaast veelal een aflossingsbonus aan het einde van de looptijd. Feitelijk is dit geen winstdeling, maar een bonus als percentage van de hoofdsom als de winst dat toelaat. Soms worden obligaties tegen een vaste premie afgelost (bijv. 110%).

 

 

Vereniging Vastgoed Participanten (VVP)

De Vereniging Vastgoed Participanten (VVP) is een non-profitorganisatie die zich tot doel stelt de belangen te behartigen van alle beleggers die in collectieve vastgoedconstructies participeren. Zij doet dit door nieuwe aanbiedingen in de markt kritisch te toetsen op redelijkheid en doorzichtigheid. De VVP is in 2007 gefuseerd met Vastgoed Belang.

 

 

Vreemd vermogen

De schulden van een onderneming. Hieronder vallen onder andere een obligatielening en een hypothecaire lening.

 

 

Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO)

De bruto-vloeroppervlakte minus de ruimtes die dienen voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties, trappenhuizen, voorzieningen voor “verticaal verkeer” (trappen, liften e.d.), ruimtes die dienen voor het parkeren van gemotoriseerde voertuigen, oppervlakten van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 meter, vrijstaande bouwconstructies en een leidingschachten indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m² en dragende binnenwanden.

 

 

Vrij op naam (v.o.n.)

De aankoopkosten van het onroerend goed zijn niet door de koper verschuldigd.

Begrippenlijst vastgoed beleggen W

Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. De Wft is op 1 januari 2007 in werking getreden en verving acht toezichtwetten (waaronder de Wte).

 

 

Wet toezicht effectenverkeer (Wte)

De Wet toezicht effectenverkeer (Wte) regelde het toezicht op het effectenverkeer in Nederland. Hieronder vielen onder meer de vastgoedbeleggingsfondsen. Deze wet is op 1 januari 2007 opgegaan in de Wft.

 

 

Winstdeling

Verdeling van de overwinst (aan het einde van de looptijd) tussen de beleggers en de aanbieder. Hiervoor worden verschillende systemen gehanteerd. Het eerste systeem gaat uit van de werkelijk gerealiseerde winst bovenop de inleg die bij verkoop van het pand wordt gerealiseerd. Daarvan krijgt men een percentage. Het tweede systeem hanteert dezelfde berekeningswijze maar neemt bij het bepalen van de winst ook de tussentijdse aflossingen op de externe financiering mee. Daardoor wordt de winst over een groter bedrag berekend. Een derde veel gebruikt systeem gaat uit van winstpreferentie gebaseerd op een minimale jaarlijkse uitkering. Bij verkoop van het vastgoed aan het einde van de looptijd worden eerst de jaarlijkse uitkeringen aangevuld tot een bepaald minimum percentage. Resteert daarna nog een verkoopwinst, dan krijgt de aanbieder daar een bepaald percentage van.

Begrippenlijst vastgoed beleggen X

Begrippenlijst vastgoed beleggen Y

Begrippenlijst vastgoed beleggen Z

Top