09:00 – 20:00

Maandag tot Vrijdag

Willemstraat 24

NL 4811 AL, Breda

+31(0)76 -5623788 NL

Welkom bij EVS (Europese Vastgoed Service B.V.) Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in Europees Vastgoed!
21 March 2019

09:00 – 20:00

Maandag tot Vrijdag

Willemstraat 24

NL 4811 AL, Breda

+31(0)76 -5623788 NL

Juridische – Privacy informatie

Juridische & Privacy informatie

Als u deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

Beheerder

Deze website wordt beheerd door EVS – Europese Vastgoed Service B.V., gevestigd Willemstraat 24 4811 AL te Breda Nederland. EVS – Europese Vastgoed Service B.V. staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 65254112 en het btw-nummer is NL85 603 8799 B01

Algemeen

EVS – Europese Vastgoed Service B.V. is een investeringsonderneming en is in het kader van haar investeringsdiensten en –activiteiten niet in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van EVS – Europese Vastgoed Service B.V. een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan EVS – Europese Vastgoed Service B.V. er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. EVS – Europese Vastgoed Service B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van EVS – Europese Vastgoed Service B.V.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. EVS – Europese Vastgoed Service B.V. of één van de met haar verbonden partners bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privédoeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EVS – Europese Vastgoed Service B.V. niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Eenieder is verplicht aanwijzingen van EVS – Europese Vastgoed Service B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Privacy & Veiligheid

Alle informatie of gegevens welke naar EVS – Europese Vastgoed Service B.V. wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens wet.

Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat EVS – Europese Vastgoed Service B.V. en de met haar verbonden partners, welke opereren in de vastgoed en/of financiële sector, de door u verstrekte gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van vastgoed en/of financieel beheer, vastgoed en/of financieel gerelateerde diensten, marketingactiviteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

Binnen EVS – Europese Vastgoed Service B.V. en de met haar verbonden partners wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, indien EVS – Europese Vastgoed Service B.V. hiertoe verplicht is bij of krachtens wet.

Cookies

Uw navigatie in e-mail-nieuwsbrieven en op de websites van EVS – Europese Vastgoed Service B.V. wordt door middel van cookies vastgelegd en geanalyseerd. Cookies zijn eenvoudige kleine bestanden (getallen en letters) die met pagina’s van betreffende website/e-mail(nieuwsbrief) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw persoonlijke computer wordt opgeslagen.

Tracking cookies

Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Deze cookies gebruikt EVS – Europese Vastgoed Service B.V. of een van de met haar verbonden ondernemingen tevens om het gebruik van onze website te faciliteren, het eventueel inloggen op onze website te vergemakkelijken en om u te informeren over gerichte (e-mail)aanbiedingen aangaande producten en dienstverlening.

Analytics cookies

Via onze website wordt ook cookies geplaatst van het bedrijf google, als deel van de ‘Analytics’ en ‘AdWords’-diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens google verwerken. EVS – Europese Vastgoed Service B.V. heeft hier geen invloed op.

De informatie die google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

U heeft het recht EVS – Europese Vastgoed Service B.V. en de met haar verbonden partners schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen door middel van een schriftelijk verzoek aan EVS – Europese Vastgoed Service B.V., indien deze onjuist of niet relevant zijn.

Indien het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Investeringsaanbeveling

EVS – Europese Vastgoed Service B.V. kan met betrekking tot de door haar geselecteerde vastgoed en/of financiële investeringen op haar website plaatsen. Van belang is dat u zich realiseert dat een investeringsaanbeveling generiek van aard is. Een investeringsaanbeveling is geen persoonlijk advies richting u en houdt derhalve geen rekening met uw specifieke investeringsprofiel, welke wordt vastgesteld op basis van uw financiële positie, doelstellingen, kennis, ervaring en risicobereidheid. U dient uw eigen adviseur te raadplegen teneinde te overleggen of het vastgoed en/of financieel project dat in de betreffende investeringsaanbeveling aan bod komt, voor u een passende investering is en of de investeringsaanbeveling in overeenstemming is met uw investeringsprofiel.

Investeringsaanbevelingen, inclusief de daaruit voortvloeiende conclusies, zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen en publiekelijk bekende informatie. Indien er geen zekerheid bestaat over de gebruikte bronnen zal hier expliciet melding van worden gemaakt. De investeringsaanbevelingen dienen niet te worden opgevat als een aanbod, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. Opinies, feiten en meningen in de investeringsaanbeveling kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het auteursrecht van de investeringsaanbeveling komt toe aan EVS – Europese Vastgoed Service B.V. Het is niet toegestaan (gegevens uit) de investeringsaanbeveling te gebruiken zonder bronvermelding. De ontvanger van de investeringsaanbeveling is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze voorwaarden.

EVS – Europese Vastgoed Service B.V. kan op het moment van publicatie ten behoeve van haar cliënten een positie in de betreffende vastgoed en/of financiële project hebben.

Wijzigingen

De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

Klachten

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend door het aangetekend te zenden aan: EVS – Europese Vastgoed Service B.V. – Willemstraat 24 – 4811 AL – Breda. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 14 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van uw klacht en de afhandeling daarvan.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. Zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland,

Copyright © 2016 – 2017 EVS – Europese Vastgoed Service B.V.

Top